Hisingstads Brandstation - Lundby gamla 

1 juli 1897 vid Lundby kommunfullmäktiges möte rörande eldsläckningsväsendets ordnande lämnade ingenjör Johan Sjöholm följande skrivelse:
 ”… ge en ångspruta med ca 750 liter vatten per minut dock utan extra tillbehör  samt mark för uppförande av mindre stenhus för ångsprutan och en sexmans handkraftsspruta, med till dessa hörande redskap. Läget av stationen skall vara i närheten av herrar E. Bengtssons & Co:s brädgård invid s.k. Hamngatan på min där ägande mark. Till ångsprutan erbjuder jag att ställa tillsvidare en maskinist utan kostnad.  Som villkor att kommunen skaffar 2 st. tolvmans-, 1 st. åttamans- och 1 st. sexmans handkraftssprutor, anskaffas inom 3 månader från denna dag samt inom samma tid brandkår organiseras”. 

Kommunfullmäktige beslutade att anta erbjudandet.
Senare inlämnades besvär till Landshövdingen att om sprutorna placerades enbart vid Hisingsstaden skulle resten av kommunen ej ha nytta av dessa. Besväret avslogs p.g.a. att kommunen ännu ej hade en brandordning och att man beslutat uppföra sprutbodar i Lundby by och i Färjestaden.

I slutet av året köps en ångspruta av Ludwigbergs fabrikat och brandordning utfärdades för Lundby kommun.

Ångsprutan

Ångspruta 
av Ludwigbergs fabrikat. N:o 7A,
4-hjulig enkelcylindrisk med utveckling av ca 13 hk,
levererar 750 á 800 liter vatten per minut,
längd utan skalmar 3.5 m,
bredd 1.6 m och 2.1 m hög,
väger 1250 kg.
Uppeldning till 7 atö tar ca 10 minuter och får en strållängd på ca 50 m.
Kostnad av 4 500:-

Hisingstads brandstation

1 april 1902 lämnade byggmästare Anton Petterson kostnadsförslag till uppförandet av
spruthus och stallbyggnad i Hisingstad

Enligt inventarieförteckning den 31 december 1902 äger kommunen följande spruthus: 
Brandstation i Hisingstad, ett under förra året nyuppförd, praktiskt inredd byggnad, inrymmande ett större sprutrum, stall, selkammare, foderkammare och vind.
Denna brandstation, som är belägen på en av styrelsen för Lindholmens och Lundby vassars delegerade fritt upplåtna tomt belägen på det område av vassen som begränsas av Hamn-, Sol-, Kapella- och Jupitergatorna, är uppförd på stengrund med resvirke, klädd med bräder och under tak av papp. Byggnaden är värderad till 3.500 kr.

Spruthuset i Lundby by, beläget på Lundby kyrkas mark, uppfört 1897 med resvirke, brädfodrat och under tak av papp samt värderat till 400 kr. 

Spruthuset vid Färjenäs, beläget på Lundby kommun tillhörig mark, uppförd 1897 med resvirke, brädfodrat och under tak av papp samt värderat till 400 kr.” 

1905
30 mars lämnade ”Beredningen för ärenden angående Lundby kommuns införlivning med staden” ett betänkande till stadsfullmäktige angående ökning av arbetskrafter hos vissa av stadens styrelser och myndigheter med fler åtgärder i anledning av Lundby kommuns beslutade införlivning med Göteborg.
”Beredningen hemställer att Stadsfullmäktige besluta:
… att anmoda drätselkammaren att till stadsfullmäktige inkomma med förslag till anskaffande av bostad åt det brandmanskap som skall förläggas i Lundby.” 

13 april beslöt Stadsfullmäktige enligt drätselkammarens förslag den 30 mars. 

20 maj fick brandchefen en skrivelse från drätselkontoret där han anmodades att inkomma med förslag på sättet för anskaffandet av flodångspruta och på anskaffandet av bostad åt den avdelning av brandkåren som skall förläggas i Lundby. 

18 september inkom svar från brandchefen
 ”… beträffande bostad åt personalen måste jag föreslå att de lokaler som skall förhyras, måtte hyras redan från april månad, dels måste ändringar av lokalerna ske och dels måste nuvarande hyresgäster sägas upp annars är det för sent. Hyressumman för de lägenheter jag föreslagit till förhyrning och vilka är belägna i omedelbar närhet av spruthuset är ungefär densamma som Lundbykommittén upptagit i sitt förslag."
   Göteborg den 18 september, Elof Tegnér 

Brandchef Elof Tegnér 1890 - 1910

11 december inkom yttrande från stadskamrerarkontoret angående anskaffande av flodspruta och bostad åt brandmanskapet i Lundby.
”Stadskamrerarkontoret vill hemställa åt drätselkammaren måtte föreslå stadsfullmäktige att besluta att uppdraga åt drätselkammaren:
 … att träffa avtal om förhyrande i Lundby av bostadslägenhet till brandmanskapet emot den hyresavgift och på de villkor i ärendet drätselkontoret äger bestämma.
… att med användandet av de medel stadsfullmäktige vid fastställande av stadens budget för sådant ändamål kunna bevilja, verkställa de inköp och vidtaga de övriga åtgärder som för brandväsendet i Lundby är erforderliga.” 

19 december hemställan från drätselkontoret till stadsfullmäktige att besluta enligt ovan, av den 11 december, förslag. 

28 december biföll stadsfullmäktige drätselkammarens framställan om bostadslägenhet i Lundby. 

1906
1 januari införlivades Lundby kommun,  12.152 invånare och en yta av 2.700 ha med staden Göteborg.

1 oktober inflyttade en avdelning av brandkåren i en för ändamålet förhyrd och till brandstation förändrad lokal. 
Lokalen låg i en bostadsbyggnad omedelbart intill brandstationen i 5:e roten, 34:e kvarteret, huset N:o 16 tillhörande byggnadsföreningen ”Vingolf”.

 

Brandchef Gustav Ekstedt 1910 - 1931

1910
Under året installerades elektriskt ljus, vanligt ljus och larmljus, i brandstationen.

1912
Brandtelegraf installerades i Lundby, hittills hade det endast funnits fyra telefoner.

1913
Ett badrum inreddes.

1918
I februari mottogs som gåva av grosshandlare Arnold Wilson en ambulansautomobil, typ Minerva. Placerades t.v. på huvudbrandstationen då garageplats saknades på Lundby.
20 mars meddelade brandchefen hälsovårdsnämnden att den skänkta ambulansbilen efter några små förändrings- arbeten var klar att sättas i bruk.

Ambulansautomobilen typ Minerva

1919
11 januari lämnades kostnadsförslag över förändring och tillbyggnad på brandstationen i Lundby uppgjord av fastighetskontoret. 

6 maj föreslog drätselkammaren att Stadsfullmäktige skulle besluta:
”…att uppdraga åt drätselkammaren att i huvudsaklig överensstämmelse med i  ärendet bilagt kostnadsförslag uppföra ett garage för en sjuktransportbil å Lundby brandstation och att flytta stationens telegrafrum; och att de för nämnda arbeten beräknade kostnaderna,
10 676 kronor, skola utgå av uttaxerade medel."

22 maj beslöt Stadsfullmäktige efter inkommen framställning om att vid Lundby brandstation uppföra ett garage för sjuktransportbil samt flyttning av telegrafrummet.

Scania Vabis 1920

Nya ambulansen från Scania-Vabis 1920 utanför
Lundby gamla brandstation 

Brandkåren i Lundby kommun
Lundbys Handkraftsprutor

… ur inventarieförteckningen 31 december 1902 :

Brandstationen Hisingstad:                  
En ångspruta, en 6-mans handkraftspruta, en 12-man handkraftspruta, en äldre slangkärra, ett språngsegel, 2.900 fot slang, 24 larmrockar. 16 kaskar.
Stallet: 2 hästar
Vagnsboden: 1 långkärra, 1 ny droska, 1 sandkärra. 
Spruthuset i Lundby by: En 12-mans handkraftspruta, 20 spänner, 800 fot slang  
8 larmrockar, 4 kaskar. 
Spruthuset i Färjenäs: En 8-mans handkraftspruta, 19 spänner, 1 200 fot slang,
8 larmrockar, 4 kaskar
Diverse:  En telefonapparat uppställd hos förste maskinisten vid ångsprutan.
En telefonapparat uppställd hos brandchefen.
Elektrisk ringledning med tillbehör uppsatt mellan Lindholmens Verkstads telefoncentral och arrendator O. Johansson, Lindholmen.

Närmaste och dagliga överseendet av kommunens brandväsende handhas av:
1 brandchef.
2 brandmästare.
1 förste maskinist.
1 andre maskinist.
6 brandkarlar till brandstationen i Hisingstad.
4 brandkarlar till spruthuset i Lundby by.
4 brandkarlar till spruthuset i Färjenäs.
1 dräng och hästskötare. 

Som brandchef fungerar polischefen, som brandmästare 2 poliskonstaplar med patrulleringslinjer i trakten invid brandstationen i Hisingstad. 
Som förste maskinist, maskinisten vid det intill Hisingstads brandstation belägna pumpverket. 
Brandkarlarna utgöres av arbetare som är anställda och boende i närheten av respektive spruthus. 
Några särskilda anordningar för allmänheten för signalering av eldsvåda finns ej. Underrättelse där om måste muntligen eller per telefon lämnas till brandstationen i Hisingstads telefon, vilken mot särskilt arvode av förste maskinisten skötes dygnet om. Brandmanskapet vid de särskilda spruthusen sammankallas genom så kallade mistlurar. 
Utryckningstiden från brandstationen i Hisingstad har i medeltal utgjort 4 minuter.

Telegrafen vid Pumpgatan

"Vid införlivningen 1906 ansågs ej brandtelegraf behövas i Lundby utan 4 stycken telefoner installerades för att användas av allmänheten utan kostnad.
År 1912 uppsattes äntligen en brandtelegraf inom Lundbys område.
År 1919 flyttades telegrafen över från bostadshuset vid Kapellagatan 16 till brandstationen. 

Pumpgatan 1922

Lundby gamla brandstation 1922

Kapellagatan eller Capellagatan bytte namn till Pumpgatan.

Pumpgatan i början av 1920-talet
Utanför brandstationen i början av 1920-talet

1928
10 september skrev brandchefen till Drätselkammaren:
”I och med övergången till 3 dagars systemet måste antalet brandmän inom brandstationen i Lundby rätt väsentligen utökas. Härigenom kom trångboddheten att vid förläggningen bli stor. Någon ändring i detta förhållande har emellertid icke kunna vidtagas, så länge den förman, som åtnjuter familjebostad inom den våning, som disponeras av brandkåren, stått kvar i i tjänsten. Denna förman avgår nu från tjänsten och jag anser tidpunkten vara inne för ändring uti de mindre goda förhållanden, som nu råda.


För närvarande äro brandmännen 17 till antalet och förlagda på följande sätt:
I 8 logementsrum tillsammans 14 man
I brandmästarens expeditionsrum 1 man
I brandstationens telegrafrum 1 man
I brandstationens vaktrum 1 man

Summa 17 man
I ett av logementsrummen är förlagt 3 man, varest 2 man borde vara förlagda.
En av platserna i detta rum samt platsen i BM expeditionsrum bör förflyttas till annan lägenhet.
Den omnämnda förmannens lägenhet består av ett rum och kök. Rummet bör bli logement och köket bör omändras till matrum åt personalen.  Som det nu är, utgör badrummet kök och matrum, samt även putsrum. Att en dylik anordning måste anses vara förkastlig är självklart.” 


1933
18 september avgick skrivelse från brandchefen till drätselkammaren angående ny s.k. distriktsorganisation och därmed behovet av en ny brandstation i Lundby som slutar med: ”Jag får därför hemställa, att drätselkammaren ville åt undertecknad uppdraga att i samarbete med arkitekt upprätta ritningar till ny brandstation i Lundby samt låta kostnadsberäkna denna jämte föreslagna ändringsarbeten vidkommande övriga brandstationer i samband med den nya organisationsplanen. Genom forcering av arbetet torde förslag kunna framläggas redan innan årets slut, och är det måhända tänkbart, att statsbidrag till uppförandet av ifrågavarande brandstation kan påräknas”.  

1934
13 mars hemställde drätselkammarens 1 avd. i skrivelse till dess 2 avd. om reservation av viss tomt i Lundby för uppförande av ny brandstation. 

Volvo LV 70 1934