Lundby Brandstation  

1 oktober 1937 togs Lundby nya brandstation i bruk.

1935
17 september hade drätselkammarens 2 avd. inget att erinra mot den ifrågasatta tomten och reserverade ett visst markområde av staden tillhöriga stadsägan n:o 6792, f.d. ½  mantal Åbogården litt. A 1 b, i stadsdelen Rambergsstaden
(belägen vid Herkulesgatan i närheten av Sannegårdens järnvägsområde).
De branddelegerade i 1 avd.  ordnade sedan en arkitekttävlan mellan arkitekterna Nils Einar Eriksson, Björner Hedlund och Gunnar Hoving.

1936
7 april beslutade DK 1 avd. efter förslag av delegerade att det av arkitekt Eriksson utarbetade förslaget efter förordad omarbetning skulle läggas till grund för den nya brandstationen. 

16 augusti uppgjordes byggnadsbeskrivningen av N. E. Eriksson. 

Brandstation i Lundby
Byggnaden består av huvudbyggnad, gymnastikbyggnad och slangtorn.
I huvudbyggnadens källarvåning är spruthallen förlagd med plats för 5 bilar.
I detta plan finns även utrymmen för verkstad, provrum, gasskyddsverkstad, tvättrum och torkrum, stationens pannrum samt tvättstuga och matkällare för bostäderna.
I bottenvåningen inrymmes expedition för brandkapten och brandmästare, telegrafrum samt bostäder för brandkapten och brandmästare.
Sovrumsavdelningen för dessa bostäder ligger 1 tr. upp.
Våningen 1 tr. upp omfattar logement, dagrum, matrum, bad- och tvättrum, putsrum, förråd för personalen samt bostädernas sovrumsavdelning.
Gymnastikbyggnaden står i förbindelse med botten- och källarvåningarna.
 

1937
1 oktober skedde inflyttningen till Lundby nya brandstation, på den s.k. Snikens kulle

Gamla Lundbystationen vid Pumpgatan och Majornas brandstation drogs in.
Även spruthusen i Syrhåla och Arendal lades ned.     
    

Lundby Brandstation 1937
Lundby augusti 1940

1940-1943
Oron för bombangrepp under de första krigsåren medförde att man återigen placerade fordon, en bilmotorspruta, en personbil, bogserbara motorsprutor och personal på Lundby gamla brandstation vid Pumpgatan. 

Hjälpbrandmän under krigsåren

1943   
Ytterligare lokalbehov behövdes på 40-talet.
Arkitekt Nils-Einar Eriksson fick i uppdrag att rita en tillbyggnad av Lundby, som inrymde tjänstebostad åt andre brandmästare, lektionsrum, expeditionsrum, gasskyddsverkstad och ett ambulansgarage. Ett cykelgarage för personalen ordnades i en särskild cykelbod. 

1948
Branddelegerade uppdrog åt brandchefen att företaga vissa utredningar angående när som helst aktuellt behov av att ersätta utrymmena i Lundby gamla brandstation med andra lokaler. Ett enkelt magasin i gasbetong uppfördes i berghålan nedanför brandstationen.
 
1949
När C-garaget stod färdigt på Lundby brandstation lämnades den nu gamla och slitna stationen på Pumpgatan helt. De sista åren hade här förvarats reservmaterial.

Lundby brandstation 1945
Lundby i början av 1960-talet

1967
I början av året återupptogs byggnadskommitténs arbete då det var uppenbart att garagefrågan för större fordon måste lösas före instundande vinter samt omöjligheten att längre använda det s.k. C-garaget efter högertrafikens genomförande med direkt utfart till Stålhandskegatan. 

Följande handlingsprogram antogs:
1. Uppförande av provisoriskt plåtgarage för ca 150 000 kr upptagna i 1967-års stat.
2. Bearbetning av skisser enl. alt 2 avseende i stadsplanen medgiven förlängning och modernisering av befintlig byggnad med omkring 13 meter
3. Viss uppsnyggning av det s.k. C-garaget för övningsändamål och slutligen
4. Bortrivande av tidigare cykelstall mm (D-garaget)

1968
25 januari beslutade Stadsfullmäktige om tillbyggnad Lundby brandstation.

6 november 1967 lämnade brandchefen förslag till drätselkammaren.

”Lundby brandstation är uppförd åren 1936-37 och tillbygd 1943-44.
Den utveckling som sedan stationens tillkomst skett på Hisingen i fråga om bostadsbyggande, anläggande av hamnar och industrier mm har medfört att stationens dimensionering och standard i övrigt icke på något sätt motsvarar dagens krav.
För att täcka de mest angelägna behoven i fråga om lokaler för garagering av fordon har alla tillgängliga utrymmen måst utnyttjas till bristningsgränsen och i klar motsats till arbetarskyddets krav.
Personalens förläggningsutrymmen, dagrum, kök och matrum är av låg standard och har föranlett skriftliga framställningar från personalorganisationen.
En bostadslägenhet har provisoriskt tagits i anspråk för expeditionslokaler och utrymmen för undervisning saknas helt.

I gällande organisationsplan ingår stationen som distriktsstation för distrikt L och skall således fungera som bas för brandförsvaret på Hisingen vad gäller sådan förebyggande arbete som utryckning med vakt och beredskapsstyrka. Förekomsten av stora oljebrandrisker inom distriktet medför behov av specialutrustning i form av skumbilar, skumkanoner och oljeskyddsfordon.
Till stationen är också förlagd brandförsvarets rökskyddsverkstad.

– Befintlig vagnhall förses med nya motordrivna portar
(befintliga portar är fullständigt sönderrostade och beslut om ersättande har förelegat sedan 5 år tillbaka).
 – Den elektriska installationen, som är i mycket dåligt skick, omlägges.
 – Inredningen i form av gardiner, armatur och möbler moderniseras. 

Inom distriktet har år 1965 tillkommit Torslanda brandstation, förlagd till en förhyrd lantgård och i början av år 1968 kommer Backa brandstation att öppnas även denna etablerad i provisoriska lokaler. Lokalfrågorna i stadens två övriga distrikt är i ett mycket gynnsammare läge. I distrikt C finns sålunda den nybyggda brandstationen i Frölunda och i distrikt K, den 10 år gamla mycket ändamålsenliga och rymliga stationen i Kålltorp och den under uppförande en modern brandstation i Kortedala.

Kostnaderna för byggnadsarbetena uppskattas till ett belopp av
1 755 000 kr vartill kommer 50 000 kr för inventarier och 115 000 för svagströms- och alarmerings anordningar.
Beräknad totalkostnad 1 920 000 kr
Brandchefen får föreslå Drätselkammaren att hemställa stadskollegiet måste föreslå Stadsfullmäktige att besluta att uppdraga åt DK att för en beräknad kostnad av 1 755 000 kr låta om- och tillbygga Lundby brandstation tomt nr. 47 i 17 kv. Jägmästaren, Rambergsstaden.”

 

Vagnhallen på Lundby 1938
Invigning 1938 (brandchef Eric Nicander)
Gymnastiksalen L-stn
Överliggningsrum

Rökskyddsverkstaden
Vid byggandet av Lundby nya brandstation hade två 
mindre källarutrymmen avsetts för rökskyddsverkstad. Ett anslag på 5000 kr beviljades till inköp av syrgaspump, desinfektionsskåp och nödvändiga kontrollinstrument m.m. Den 1 juli 1938 var rökskyddsverkstaden färdig att börja sin verksamhet. 
Till föreståndare utsågs brandmästare Sven Forsberg 

Brandmästare Sven Forsberg

Redan efter det att rökskyddsverkstaden varit verksam ett par år stod det klart att lokalerna var för små och olämpliga för sitt ändamål.
I den tillbyggnad som senare uppfördes på Lundby åren 1944 – 1945 reserverades därför utrymmen för en ny rökskyddsverkstad. Den nya verkstaden togs i bruk under april 1945. Lokalerna som var fullt moderna och innehöll verkstads-, kontroll- och registreringsrum.
På Lundby anordnades särskilda kurser i rökskydd förutom den utbildning som skedde på respektive station.
I början av 1947 hade samtliga brandmän förutom de senast anställda genomgått kurs. 

De fem fältens funktion från vänster räknat:
Kontroll av doseringshus, Tillpassning av ansiktsskydd, Täthetsprovning av ansiktsskydd,
Provning av andningsmotstånd i filter, Kontroll av ventiler
 

Brandkapten Karl-Ejnar Nilsson (Ns) Brandchef 1973-1986

1952
Brandkapten Karl-Ejnar Nilsson flyttade in i sin tjänstebostad på Lundby Brandstation. Familjen blev här fram till 1976. 

Lundby Brandstation med tillbyggnaden i början av 1970-talet